Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ

Σ.Ε.Π. ΕΙΚΟΝΑΟ Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων ιδρύθηκε το 1979 ως μη κυβερνητικός φορέας με σκοπό να συμβάλλει στην προαγωγή της Περιφερειακής Επιστήμης και των σπουδών της καθώς και των σχετικών πολιτικών, διοικητικών τεχνικών και επαγγελμάτων. Συνιστά μια από τις πιο σημαντικές επιστημονικές κοινότητες της Ελλάδας, με μέλη διακεκριμένους καθηγητές ΑΕΙ, πολιτικούς, τεχνοκράτες, κρατικούς και Κοινοτικούς λειτουργούς, ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους διαφόρων κλάδων και γνωστικών αντικειμένων της Περιφερειακής Επιστήμης, των οποίων η προσφορά είναι εθελοντική. Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο και λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του και βάσει των Εσωτερικών Κανονισμών του.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων αποτελεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεσμικό διαβουλευτή της Πολιτείας για θέματα εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης, έχοντας συμμετάσχει στην κατάρτιση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και των Ειδικών Πλαισίων αυτού. Επιπρόσθετα, έλαβε μέρος στην κατάρτιση του Κανονισμού των Περιφερειών της Χώρας καθώς και σε άλλες σημαντικές διαβουλεύσεις. Ο ΣΕΠ, κατά το παρελθόν, συνέβαλε στην αναγνώριση και κατοχύρωση των πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της Περιφερειακής Επιστήμης και στην αναγνώριση της επιστημονικής ειδικότητας του Επιστήμονα της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ορόσημο στην εν γένει λειτουργία του ΣΕΠ αποτέλεσαν τα επιστημονικά του συνέδρια για τους Μητροπολιτικούς Δήμους και την Αιρετή Περιφερειακή Αρχή, για τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια της Χώρας και, πιο πρόσφατα, για την Περιφερειακή Διάσταση της Νέας Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, για το Μέλλον του Αναπτυξιακού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας και για την Περιφερειακή Εξειδίκευση και Επιχειρηματικότητα, καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter) και η συμμετοχή στη δημιουργία δεξαμενών σκέψης (think tanks). Τέλος, τομή για τη μελλοντική υπόσταση των επιστημονικών κοινοτήτων της χώρας μας αποτελεί η από 25 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση της Γενικής μας Καταστατικής Συνέλευσης. Με το νέο του Καταστατικό, ο Σύνδεσμός μας παύει να είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο οικονομική μονάδα, συνιστώντας πλέον αποκλειστικά και ολοκληρωτικά μια ανοιχτή διεπιστημονική κοινότητα γνώσης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠ
Ο Πρόεδρος
Δρ Λάμπρος Απ. Πυργιώτης

Advertisements
Posted in NEWLETTERS